צור קשר
דלג על צור קשר

תנאי שימוש באתר

התחייבות הלקוח  ותנאי שימוש

 

הואיל: ועטרת ביטוח און ליין  בע"מ (להלן - "עטרת") נותנת שרותי מידע ללקוחותיה ומאפשרת בין היתר העברת מידע ללקוחותיה אודות תוכניות הביטוח שלהם באמצעות מתן אפשרות ורשות גישה למאגרי הנתונים של "עטרת" (להלן מאגרי הנתונים") באמצעות האינטרנט, ע"י הקצאת סיסמא וקוד משתמש אישי (להלן "השרות") "עטרת" מאשרת שימוש

 

באתר אינטרנט זה (להלן - "האתר") בכפיפות לתנאים המפורטים להלן:

1.      המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של "עטרת" . לפי העניין. חל איסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים המוצגים באתר זה.

"מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במלים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

2.      האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים על פי דין בהגנה של זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה.

3.       האתר על כל המידע הנכלל בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות - שהם.

 

אין באמור בדפים ובמידע משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם  "עטרת" ו/או כל גורם אחר.

 

 לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, ממליצה בפניך "עטרת" להיזקק ליועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי.

 

4.      "עטרת" ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.

5.      "עטרת" משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. אשר על כן, "עטרת" לא תהא אחראית לנזק שיגרם, אם יגרם, כתוצאה מפריצה לאתר והעברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כאמור. כמו-כן, עליך כגולש באתר האחריות לגרום לכך שלמערכת המצויה ברשותך לא יחדרו וירוסים ו"עטרת" פוטרת עצמה מכל אחריות לעניין זה.

6.      על אף ש"עטרת" עושה כל מאמץ  בכדי להבטיח את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע באתר עדיין יתכן שבמידע המוצג באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים,. "עטרת" ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה. כמו-כן, "עטרת"  ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישוריות ("לינק") או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו לך, אם יגרמו, עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.

 

בכל מקרה המידע המוצג לא בא במקום מידע הקיים בחברות הביטוח ואו בבתי ההשקעות וקיימת אפשרות של  סתירה בין המידע שתקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי בחברות הביטוח ואו בתי ההשקעות, הנתונים באתר מעודכנים אחת לחודש בהתאם למידע המועבר בקובץ נתונים ע"י חברות הביטוח או בתי ההשקעות. המידע הנימסר רק ישירות ע"י חברות הביטוח ואו בתי ההשקעות הוא המידע המחייב..

 

7.      במידה ותחליט לעשות שימוש באתר, הסיסמה ושם המשתמש שניבחרו הינם לשימושך האישי בלבד וחל עליך איסור מוחלט להעבירם לצד ג' כלשהו ללא הרשאה מראש של "עטרת". הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה בסוד, לרבות שמירתה על גבי המחשב האישי שלך, ומתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בסיסמה שלך על ידי גורם בלתי מורשה.

8.      העלאת מידע לאתר (upload) הנך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר -  (א) העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ב) האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע,פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר; (ג) הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלולים לגרור אחריות משפטית;  (ד) העלולים להפר זכויות של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ה) הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב; (ו) הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של "עטרת";
אין "עטרת" יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים על האתר על ידי משתמשים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור, "עטרת" שומרת לעצמה את הזכות למסור לאחרים בכל עת כל מידע אשר יידרש ממנה לפי כל דין, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל ידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של "עטרת" פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה. בהעלותך מידע, מסמכים או הודעות לאתר ("תקשורת"), אתה מעניק בזאת ל"עטרת" רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשורת על האתר, בכפיפות להוראות הסכם זה. אתה מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כנגד "עטרת" שעניינה הפרת זכויות קניין ו/או פרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות "עטרת" בביצוע חובותיה הנובעות מהסכם זה.

9.      העסקאות המוצעות באתר אינן מיועדות לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי.

10.  מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר יהיה בית המשפט המוסמך בנצרת, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

11.   אשר לכל הנוסחים המופיעים באתר - מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.

 

הגנת פרטיות

המידע המובא להלן מיועד לסייע לך המשתמש באתר – להבין את מדיניות האבטחה של מאגרי המידע של "עטרת" מתוך מודעות לכך שהגנה על המידע הפרטי הכלול בו  הינו מרכיב חשוב בקשר שבין "עטרת" לבינך.

איסוף מידע והשימוש בו

"עטרת" אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המידע הנאגר על ידי "עטרת" הינו משני סוגים: מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באופן רצוני ע"י המבקרים באתר.

מידע כללי על המבקרים באתר

המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך.

המידע הכללי לגבי המבקרים באתר משותף לכל האגפים ב"עטרת" במטרה לשמש כלי לשיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים בו.

מידע אישי

בנוסף אוספת "עטרת" מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכדו' אך ורק כאשר:

* המבקרים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם; או  החברה עורכת סקר מקוון על בסיס רצוני.

"עטרת" על אגפיה השונים נעזרת במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות לקבלת מידע של המשתמשים באתר.

"עטרת" לא תעביר את המידע האישי שנצבר אודותיך לצד שלישי כלשהו, פרט לחברות הביטוח ובתי ההשקעות עמו בחרת להתקשר או לגורם אחר מטעמה ולצורך קיום התחייבויותיה כלפיך.  "עטרת" אוגרת את המידע שנמסר על ידך במאגר נתונים  מאובטח בכדי למנוע, ככל הניתן, גישה אליו על ידי גופים אחרים לא מוסמכים.

"עטרת" תשתמש במידע שנמסר על ידך במסגרת האתר כדי ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים העשויים לעניין אותך. אם אינך מעוניין בדיוור כאמור, זכותך לבחור כעת, ובכל עת, באפשרות שלא לקחת חלק בשירות זה המוענק על ידי באתר דרך "עדכון פרטים". המידע אודות קטינים מתחת לגיל 18 לא ישמש לצורכי דיוור ישיר.

זכותך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידך דרך "עדכון פרטים" לשם בדיקת נכונות המידע ואמינותו. גישה זו היא באמצעות הקוד הסודי שנמסר לך .

קטינים מתחת לגיל 14 אינם חייבים למסור את פרטיהם האישיים.

בטיחות וסודיות

"עטרת" עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות הנתונים שנמסרו על ידך בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט.

אבטחת המידע באתר נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך. לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות.

 אין ביכולתה של "עטרת" לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באבטחה הרמטית מפני חדירות בלתי מורשות או שימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר.

 

 אשר על כן, "עטרת" לא תהיה אחראית כלפיך בשל כל נזק שיגרם, אם יגרם, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובע מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

 

"עטרת" שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.

 

 אני מאשר כי קראתי את כל תוכן המסמך האמור לעיל, אני מבין את תוכן המסמך מסכים לו ומתחייב לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות הנובעות מהסכם זה

עבור לתוכן העמוד