צרוף לביטוח מידע מהותי רכב מקיף וצד ג'

פולסית ביטוח רכב נזקי רכוש ונזקי צד שלישי – מידע דף מהותי למועמד לביטוח לקראת כריתת חוזה ביטוח בעניין – ינואר 2016
להלן הסבר כללי מתומצת לגבי עיקרי הכיסויים הניתנים לרכישה במסגרת פוליסה לביטוח רכב.מידע מהותי זה נמסך לך בהתאם לדרישת חוזר 2015-1-12 "צירוף לביטוח". פוליסה זו נועדה לביטוח הרכב. הפוליסה כוללת מספר פרקים. ניתן לרכוש את כל הפרקים או רק חלק מהם, בהתאם לצרכיך. אנא עיין בעיקרי הכיסוי הרלוונטיים.
מובהר בזה כי הפוליסה כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה, וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חלים על כל פרק בנפרד.
אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסות ביטוח עבורך. לפני הפקת הפוליסה תידרש לאשר קבלת פרטי המידע המהותי וכן לאשר את כריתת חוזה הביטוח.
ביטוח הרכב
פרק זה מכסה אבדן או נזק שיגרם לרכב כתוצאה מאש, התפוצצות, התנגשות, התהפכות, גניבה, שיטפון, סערה, ומעשה זדון ובכפיפות לתנאים ולחריגים המפורטים בתנאי הפוליסה. בביטוח לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון מכסה פרק זה גם נזק שנגרם מתאונה מכל סוג שהוא.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש
פרק זה מכסה נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב המבוטח בתקופת הביטוח, לרבות הוצאות משפט של המבוטח.
בביטוח לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון, הפרק מכסה גם שיפוי לצד שלישי בגין הפסדים מוכחים בשלתשלום השתתפות עצמית ואבדן הנחת היעדר תביעות וכן הוצאות לשמירתו והעברתו של הרכב למוסך הקרוב ביותר והוצאות הגעתו של צד שלישי למחוז חפצו לאחר התאונה.
השלמות (תקף לגבי ביטוח לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון בלבד)
ניתן להרחיב את הכיסוי לפרק א' ולכלול גם נזק לרכב כתוצאה משביתות , מהומות ומרעידת אדמה.
חבילה הרחבות מיוחדות (תקף לגבי ביטוח לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון בלבד)
ניתן להרחיב את הכיסוי ולכלול גם: אביזרים נוספים המותקנים ברכב, תמורת פרמיה נוספת. (כמו ארגז, וו גרירה ושיפורים ברכב), ביטוח הגנה משפטית כאשר מוגש כתב אישום ע"י מדינת ישראל או מטעמה, גרירה ושרותי דרך, רכב חלופי במקרה ביטוח, שבר שמשות, ביטוח למתקנים חשמליים ברכב כגון רדיו דיסק, ביטוח חובה (אותו יש לרכוש בנפרד), פוליסת ביטוח חובה לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי מכסה נזקי גוף שיארעו למבוטח, לנוסעי הרכב או לכל אדם שנפגע בתאונת דרכים בה מעורב הרכב המבוטח.
תשלום פיצוי במקרה של אובדן גמור או אובדן להלכה
הפיצויים השל אובדן גמור לרכב יהיו לפי "ערך הבסיס" ובהתחשב במשתנים מיוחדים המשפיעים על שווי הרכב, כגון: אופי השימוש בו, מספר בעלויות קודמות, תאונות קודמות שהיה מעורב בהן, הקילמטראז' שעבר, מצבו המכני, תשלומים קודמים ששולמו בגין ירידת ערך הרכב וגורמים נוספים שמופיעים במחירון של לוי יצחק, לדוגמא נכון ל10.2015:
רכב פרטי סיור ותיור לשעבר לאחר תשלום המיסים – הפחתה של 12% מהערך הבסיסי. רכב פרטי שהיה בבעלות משטרת ישראל – הפחתה של 30% מהערך הבסיסי.
"ערך הרכב הבסיסי" – פירושו ערך הרכב בהתאם למחירון של לוי יצחק, טרם הובאו בחשבון המשתנים במפורטים בו והמשפיעים על ערכו של הרכב המבוטח ליום האובדן. דמי הביטוח בגין הרכב המבוטח מחושבים על פי "ערך הרכב הבסיסי" ואינם מושפעים מהמשתנים של הרכב אשר יש בהם כדי להשפיע על ערכו במועד עריכת הביטוח ובמועד קרות מקרה האובדן הגמור.


תשומת ליבך! יש לענות תשובות מלאות וכנות על כל השאלות שנשאלת או תשאל בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת. אי גילוי עניין מהותי או תשובה שאינה מלאה או כנה עלול להשפיע על תשלום תגמולי ביטוח במקרה של נזק.
הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור בדף מידע מהותי זה ובין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

צור קשר

מידע נוסף

עקבו אחרינו

סרטון השבוע

לפרטים נוספים חייגו
דילוג לתוכן