ביטוח תאונות אישיות – מידע מהותי

מידע מהותי למועמד לביטוח לקראת כריתת חוזה ביטוח בעניין פוליסה לביטוח תאונות אישיות
להלן הסבר כללי מתומצת לגבי עיקרי הכיסויים הניתנים לרכישה במסגרת פוליסה לביטוח תאונות אישיות. מידע מהותי זה נמסר לך בהתאם לדרישת חוזר 2015-1-12 "צירוף לביטוח"
פוליסה זו נועדה לבטח אותך בפני פגיעה גופנית כתוצאה מתאונה שתארע בארץ ובחו"ל. הפוליסה כוללת שני פרקים. ניתן לרכוש את שני הפרקים או רק אחד מהם, בהתאם לצרכיך. אנא עיין בעיקרי הכיסוי הרלוונטיים. מובהר בזה כי הפוליסה כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה, וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חלים על כל פרק בנפרד.
אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסות ביטוח עבורך. לפני הפקת הפוליסה תידרש לאשר קבלת פרטי המידע המהותי וכן לאשר את כריתת חוזה הביטוח.
פרק א' – ביטוח תאונות אישיות
פרק זה מכסה את המבוטח בפני אירוע שיגרום למבוטח למוות או נכות צמיתה וזאת כתוצאה מתאונה כהגדרתה בפוליסה ובכפיפות לתנאים ולסייגים המפורטים בפוליסה.
ניתן להרחיב את הכיסוי בפרק זה לאי כושר זמני של המבוטח לעסוק בעבודתו , במקצועו או במשלח ידו, אשר יגרם כתוצאה מתאונה.
פרק ב' הרחבה לאי כושר עבודה כתוצאה ממחלה
ניתן להרחיב את הכיסוי לאי כושר עבודה מתאונה לאי כושר זמני שיגרם ממחלה, אשר חלה בה המבוטח בתקופת הביטוח והגורמת לו לאי כושר לעבוד בעבודה כלשהי, בכפיפות לתנאים ולסייגים המפורטים בפוליסה.


תשומת ליבך ! יש לענות תשובות מלאות וכנות על כל השאלות שנשאלת או תשאל בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת. אי גילוי עניין מהותי או תשובה שאינה מלאה או כנה עלול להשפיע על תשלום תגמולי ביטוח במקרה של נזק.
הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור בדף מידע מהותי זה ובין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

ינואר 2016

צור קשר

מידע נוסף

עקבו אחרינו

סרטון השבוע

לפרטים נוספים חייגו
דילוג לתוכן