ביטוח עסק מידע מהותי

ביטוח עסק – מידע מהותי
.דף מידע מהותי למועמד לביטוח לקראת כריתת חוזה ביטוח בעניין פוליסה ביטוח עסק

להלן הסבר כללי (מתומצת) לגבי כלל עיקרי הכיסויים הניתנים לרכישה במסגרת פוליסת בית עסק -מידע מהותי זה נמסר לך בהתאם לדרישת "חוזר 2015-1-2 "צירוף לביטוח".

מתוך גלובס – "לקוחות נפלו בעסק שלכם ? אתם עלולים לשלם פיצויים"

פוליסה לבית עסק היא פוליסה אשר נועדה לביטוח בתי עסק. הפוליסה כוללת מספר פרקים, וניתן לרכוש את כל הפרקים או רק חלק מהם, לפי בקשתך.

אנא עיין בעיקרי הכיסוי הרלוונטיים. פוליסת הביטוח תופק בהתאם לבקשתך וצרכיך כפוף לטופס ההצעה. מובהר בזה כי הפוליסה כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה, וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חלים על כל פרק בנפרד – למידע מפורט בעניין זה, הנך מופנה לפוליסה המלאה – לנוחותך, ניתן לבקש מאתנו את הפוליסה ובנוסף ניתן לעיין בה גם באתרי חברות הביטוח. אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסות ביטוח עבורך. לפני הפקת פוליסת הביטוח, תידרש לאשר קבלת פרטי המידע המהותי וכן לאשר את כריתת חוזה הביטוח. תשומת ליבך! יש לענות תשובות מלאות וכנות על כל השאלות שנשאלת או תשאל בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת. אי גילוי עניין מהותי או תשובה שאינה מלאה או כנה עלול להשפיע על תשלום תגמולי ביטוח במקרה נזק.

ביטוח אש מורחב וסיכונים נלווים – ביטוח המבנה והתכולה

חלק זה מכסה אבדן או נזק פיזי שייגרם לרכוש המבוטח המתואר ברשימה או לחלק ממנו על ידי הסיכונים המבוטחים בפוליסה: אש, התפוצצות, נזקי מים, פגיעה על ידי כלי רכב מנועי, כלי טיס, פעולות זדון, פרעות ומהומות, נזקי פריצה למבנה, התמוטטות מדפים, שבר שמשות. הפוליסה כוללת סיכונים נוספים אותם ניתן לרכוש בנוסף לכיסויים הבסיסיים: נזקי טבע : סערה וסופה, שיטפון, שלג, ברד, רעידת אדמה, פריצה, כמו כן, הפוליסה כוללת הרחבות: דיור חליפי, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים, שבר תאונתי לשלטים, וכן הרחבות המתייחסות לביטוח התכולה בלבד )ככל שנרכש כזה: רכוש עובדים, תכולה מחוץ לחצרי בית העסק, מלאי בעיבוד ואחסנה, מכונות בשיפוץ, שחזור מסמכים, קלקול סחורה בקירור. הפוליסה כוללת הרחבות נוספות לגבי ביטוח תכולה בלבד אותן ניתן לרכוש.

ביטוח אבדן רווחים

חלק זה מכסה אבדן רווח גולמי או הגדלת הוצאות תפעול הנובעים באופן ישיר מהפסקה או הפרעה בתפעול עסקו של המבוטח עקב אבדן או נזק המכוסה בביטוח אש מקיף ונזקי טבע .

ביטוח אבדן הכנסה:

חלק זה מכסה הפסד הכנסות וכן הוצאות מוגדלות סבירות שהוצאו ע"י המבוטח לצורך הקטנת הפסד הכנסות, הנובעים מהפסקה או הפרעה בתפעול עסקו של המבוטח עקב אבדן או נזק המכוסה בביטוח אש מקיף ונזקי טבע.

ביטוח אירוע סייבר:

חלק זה מכסה אירוע סייבר שגרם לשינויים כלשהם בנתונים אלקטרוניים או דיגיטליים אצל המבוטח וגם/ מנע מן המבוטח לספק שירותים, ואשר בגין שינויים או מניעה אלו נגרמו או הוחמרו למבוטח הנזקים. הנזקים המכוסים בפרק זה: נזק פיזי שנגרם לרשת התקשורת של המבוטח, עלויות שחזור נתונים, אבדן הכנסה והוצאות נוספות שהוצאו בתקופת שיקום הנזק הפיזי לרשת התקשורת, הוצאות ותשלומים הקשורים ל"סחיטת סייבר", הוצאות שהוצאו ע"י המבוטח לצורך צמצום או מניעה של הפרעה לשירות, במהלך תקופת השיקום.

רכוש במעבר :

פרק זה מכסה נזק לרכוש המבוטח שייגרם בעת המהלך הרגיל והמקובל של העברת הרכוש בכלי רכב ממונע בתחום מדינת ישראל, כתוצאה מאירוע תאונתי ובלתי צפוי עקב הסיכונים המבוטחים. הסיכונים המכוסים הם: אש, ברק, התפוצצות, התהפכות או התנגשות של כלי הרכב עליו הוטען והועבר הרכוש. הפוליסה כוללת סיכונים נוספים אותם ניתן לרכוש מעבר לכיסוי הבסיסי: טעינה ופריקה, נזק כתוצאה מעצירת פתע, נזק כתוצאה מנפילה מקרית, נזק כתוצאה מגניבת כלי הרכב המוביל, פריצה.

ביטוח כספים :

פרק זה מכסה נזק שייגרם לכספי בית העסק באירוע תאונתי ובלתי צפוי על ידי או עקב סיכון מהסיכונים המכוסים, בהימצאם בכספת וגם או בעת העברתם. הסיכונים המכוסים – כספים בהעברה – כל סיכון שלא הוחרג במפורש בפוליסה. כספים בכספת – אש, התפוצצות, שוד, פריצה וגניבה.

ביטוח מערכות ממוחשבות ומאגרי מידע:

פרק זה מכסה נזק לרכוש המבוטח שייגרם ע"י אירוע תאונתי ובלתי צפוי מסיבה כלשהי. הפוליסה כוללת הרחבות נוספות שניתן לרכוש מעבר לכיסוי הבסיסי: הרחבה לכיסוי מחשב נייד, הרחבה לשחזור נתונים ותוכנה וכן הרחבה להוצאות תפעול נוספות.

ביטוח שבר מכני:

פרק זה מכסה נזק לרכוש המבוטח שייגרם ע"י שבר מכני, תאונתי ובלתי צפוי. הפוליסה כוללת הרחבה מיוחדת שניתן לרכוש מעבר לכיסוי הבסיסי: קלקול סחורה בקירור עקב שבר מכני. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:

פרק זה מכסה את חבותו של המבוטח על פי דין בגין אירוע בלתי צפוי שגרם לנזק פיזי לגוף או לרכוש צד שלישי כלשהו. הפוליסה כוללת כיסויים נוספים שניתן לרכוש מעבר לכיסוי הבסיסי: כיסוי נזק לרכוש צד שלישי מכלי רכב, כיסוי לנזקי גוף מסוימים, ביטוח תביעת צד שלישי מהמבוטח כבעל מוסך, ביטוח לתביעת חבות בעלי מקצוע וכיסוי לתביעת צד שלישי .

ביטוח חבות מעבידים

הביטוח מכסה את חבות המבוטח כמעביד על פי דין, בגין נזק גוף או מחלת מקצוע שעשויה להיגרם למי מעובדיו. הפוליסה כוללת הרחבות: שעות עבודה, עבודה אצל אחרים, עובדים ארעיים/ מזדמנים, בעלי שליטה, העסקת בני נוער במסעדות ובתי קפה, הוצאות הגנה בהליכים פליליים. הפוליסה כוללת הרחבות נוספות שניתן לרכוש מעבר לכיסוי הבסיסי: קבלנים, קבלני משנה ועובדים ששכרם אינו משולם ע"י המבוטח.

מתוך גלובס – "לקוחות נפלו בעסק שלכם ? אתם עלולים לשלם פיצויים"

צור קשר

מידע נוסף

עקבו אחרינו

סרטון השבוע

לפרטים נוספים חייגו
דילוג לתוכן