ביטוח דירה כל הסיכונים – עיקרי הכיסוי הביטוחי

מידע מהותי למועמד לביטוח לקראת כריתת חוזה ביטוח בעניין פוליסה ביטוח כל הסיכונים לדירה ותכולתה

להלן הסבר כללי מתומצת לגבי עיקרי הכיסויים הניתנים לרכישה במסגרת פוליסה ביטוח כל הסיכונים לדירה ותכולתה. מידע מהותי זה נמסר לך בהתאם לדרישת חוזר 2015-1-12 "צירוף לביטוח".
הפוליסה נועדה לביטוח דירה ותכולתה. הפוליסה כוללת מספר פרקים. ניתן לרכוש את כל הפרקים או רק חלק מהם,בהתאם לצרכיך. אנא עיין בעיקרי הכיסוי הרלוונטיים.
מובהר בזה כי הפוליסה כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה, וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חלים על כל פרק בנפרד.
אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסות ביטוח עבורך. לפני הפקת הפוליסה תידרש לאשר קבלת פרטי המידע המהותי וכן לאשר את כריתת חוזה הביטוח.
פרק א' – ביטוח הדירה
פרק זה מכסה את מבנה הדירה בפני אבדן או נזק מכל סיבה שהיא לרבות רעידת אדמה ובכפיפות לתנאים, לסייגים ולחריגים הרשומים בפוליסה. פרק זה מכסה גם אבדן או נזק כתוצאה מהימלטות או דליפה של נוזלים מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה קיימות שתי אפשרויות להרחבה זו בהתאם לבחירתך:
1. תיקון הנזק ייעשה באמצעות שרברב מטעם חברת הביטוח.
2. תיקון הנזק יעשה באמצעות שרברב שיבחר על ידך.
פרק א1 / א2 ביטוח סכום נוסף בבית משותף )הרחבה אפשרית לפרק א'( –
פרק א 1מכסה סכום ביטוח נוסף בבית משותף כנגד נזק כתוצאה מרעידת אדמה, כאשר הנזק הנו בשיעור שאינו קטןמ 70% מסכום ביטוח מבנה הדירה. פרק א2 מכסה סכום ביטוח נוסף- בבית משותף כנגד כל נזק המכוסה בפרק א',כאשר הנזק הנו בשיעור שאינו קטן מ -70%מסכום ביטוח מבנה הדירה.
פרק ב' – ביטוח תכולת הדירה
פרק זה מכסה את תכולת הדירה בפני אבדן או נזק מכל סיבה שהיא לרבות רעידת אדמה ונזק שיגרם כתוצאה מהימלטות או דליפה של נוזלים מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה ובכפיפות לתנאים, לסייגים ולחריגים הרשומים בפוליסה.
פרק ג' – ביטוח נזקי טרור
פרק זה מכסה אבדן או נזק פיזיים למבנה הדירה אם בוטח ו/או לתכולת הדירה, אשר יגרמו כתוצאה מפעולת טרור. הכיסוי הינו עבור סכום נזק עודף שמעל לסכום הפיצוי אשר הינך זכאי לקבל מכוח חוק מס רכוש.
פרק ד' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
פרק זה מכסה את חבות המבוטח לגבי מוות או פגיעה גופנית שארעו לצד שלישי ולגבי אבדן או נזק לרכוש של צד שלישי.
פרק ה' – ביטוח חבות המעביד כלפי עובדי משק בית
פרק זה מכסה את חבות המבוטח בגין נזק גופני או מחלה שיארעו לעובדי משק ביתו המועסקים על ידו באופן פרטיו זאת מעל לסכום ששולם או היה צריך להיות משולם על ידי המוסד לביטוח לאומי.
פרק ו' – ביטוח תאונות אישיות
מכסה את המבוטח או אחד מבני משפחתו שגילם עד 18 שנים והגרים עמו בדירה המבוטחת בפני מוות או נכות שיגרמו כתוצאה מתאונה.
________________________________________________________
תשומת ליבך ! יש לענות תשובות מלאות וכנות על כל השאלות שנשאלת או תשאל בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת. אי גילוי עניין מהותי או תשובה שאינה מלאה או כנה עלול להשפיע על תשלום תגמולי ביטוח במקרה של נזק.
הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור בדף מידע מהותי זה ובין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

למידע נוסף - השאירו פרטים

צור קשר

מידע נוסף

עקבו אחרינו

סרטון השבוע

לפרטים נוספים חייגו
WhatsApp chat

קבלו הצעה לביטוח מקיף וחובה בקליק

דילוג לתוכן